ISLAMIKA

Switch to desktop Register Login

Vrijednosti i prepreke ustrajnosti u islamu (2.dio) - vazne napomene vezane za ustrajnost

Ocijeni
(0 glasova)

Prva: Ustrajnost na kojoj insistira Uzvišeni Allah odnosi se na ustrajnost u iskrenim namjerama i riječima i djelima

Svaki vjernik dužan je truditi se da ustraje kako u srčanim tako i u vanjskim djelima, a ne da za cilj uzme sebi obavezu ustrajnosti u vanjštini. Kako je naredio da se čine djela organima, kao što su namaz, post, hadž i druga djela, isto tako je Uzvišeni Allah stavio u obligantnu dužnost vjerniku (propisao) da se kloni svega što je On zabranio (što je zabranjeno) da se čini riječima i svih vanjskih djela.

Isto tako je dužan biti ustrajan u srčanim djelima (i pokoran), što mu je Allah naredio u pogledu srčanih djela, a ne da svoju pokornost ispoljava samo pred ljudima, nego se treba pobrinuti da mu srce bude ispravno u pogledu činjenja dobrih djela, jer je srce glavno ishodište čovjekovih djela na koje gleda Uzvišeni Allah.

Uzvišeni Allah kaže: “Na Dan kad neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo će onaj koji Allahu čista srca dođe spašen biti”(Eš-Šuara, 88.-89), tj. da bude čist od prljavštine loših djela i širka.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Zaista Allah ne gleda u vaša tijela, niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca i vaša djela”.(Muslim)

Ibn Kajjim, r.h., rekao je: “Postoji veza između unutrašnjosti i vanjštine čovjeka i nedostatak jednoga od njih negativno utiče na drugo. Nedostatak u vanjskim djelima prouzrokuje nedostatak u imanu čije je mjesto srce.”

Imam Gazali, Allah mu se smilovao, veli: “Čudno je za onog koji se posvetio svome izvanjskom uljepšavanju (što biva vidljivo, pa ga čisti i ukrašava što više može da ne bi ljudi primijetili taj njegov nedostatak ili mahanu, a ne mari za srcem, čije mjesto Uzvišeni Allah gleda.”

Et-Tufi, Allah mu se smilovao, rekao je: “Ustrajnost se ogleda u provođenju (primjenjivanju) svake naredbe i klonjenja svake zabrane, a to spada u djela srca i djela organa, što je ujedno od imana, islama i ihsana.”( Komentar 40 hadisa, En-Nevevi, hadīs br.21)

Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao, rekao je: “Osnova ustrajnosti je ustrajnost srca na tevhidu. Kad srce ustraje u spoznaji Allaha, strahu od Njega, veličanju, slavljenju, ljubavi, želji, nadi, dovi i oslanjanju na Njega i zanemari sve ostalo, svi njegovi dijelovi organa ustrajat će u pokornosti Njemu, jer je srce vladar ostalim organima, a oni su njegova vojska. Zato, ako ustraje vladar, ustrajat će i njegova vojska i podanici.”

Kad je Allahov Poslanik naredio ustrajnost, preporučio mu je čuvanje jezika, jer jezik najbolje oličava ustrajnost srca u vjeri zato što je on glasnogovornik srca.

U Ahmedovom Musnedu bilježi se od Enesa, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjerovanje čovjeku neće biti ispravno sve dok mu srce ne bude ustrajno u vjeri, a neće mu srce ustrajati dok mu jezik ne ustraje”.(Ahmed, 1.275; Komentar 40 hadisa, En-Nevevi, hadīs br. 21)

Nakon ovoga dolazimo do saznanja da se ustrajnost koju nam je Uzvišeni Allah naredio odnosi na unutrašnju i vanjsku ustrajnost, a to je islam koji je došao da očisti srce i vanjštinu roba.

Druga napomena: Ustrajnost pri ispunjavanju obaveza prema Allahu i prema ljudima

Naprimjer, pojedini ljudi trude se ustrajati u ispunjavanju dužnosti i obaveza prema Allahu, nastojeći time da im ibadeti budu potpuniji i ispravniji, a na takav način se trude da ih očuvaju. A kad je u pitanju ophođenje prema drugima, primijetit ćeš velike nedostatke i greške koje im poništavaju sva ta njihova djela. Utječemo se Allahu od toga. A poznato nam je koliku samo važnost islam pridaje lijepom ophođenju prema drugima.

Ustrajnost o kojoj govorimo odnosi se na ustrajnost pri ispunjavanju obaveza koje nam je Allah naredio, a to je: Da Njemu nikoga ravnim ne smatramo, da svoje ibadete na najbolji način upotpunjavamo, ustrajnost u lijepom ophođenju prema ljudima, da bi lijepim ophođenjem u životu na najbolji način prakticirali vjeru.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, isto je oporučio Ebi Muazu i Ebi Zerru, r. anhuma, rekavši: “Boj se Allaha gdje god bio, a poslije lošeg djela uradi dobro, čime ćeš izbrisati loše djelo, i lijepo se prema ljudima ophodi”(Ahmed i Tirmizi, br.1987)

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Boj se Allaha gdje god bio, a poslije lošeg djela uradi dobro, čime ćeš izbrisati loše djelo”, odnose se na ispunjavanje obaveza roba prema Allahu, a riječi: “Ilijepo se prema ljudima ophodi” odnose se na ispunjavanje obaveza prema ljudima.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o ženi koja je umrla za vrijeme njegovoga života: “Allahov Poslaniče, umrla je ta i ta žena. Danju bi postila, a noći u ibadetu bi provodila, i dijelila bi sadaku, a pored toga bi uznemiravala svoje komšije. Šta je sa njom?” “Nema dobra u tome, ona je u Džehennemu.”( Ahmed, Ibn Hibban; Silsiletu-s-Sahiha, br. 190)

Subhanallah!  Zašto?

To je zato što je uznemiravala komšije. Bila je ustrajna u svojim ibadetima, ali ne i u lijepom ophođenju prema drugima. Utječemo se Allahu od lošeg završetka.

Također, vidjet ćeš pojedine koji su zatajili u ibadetu dok istovremeno govore: “Važnije od svega je lijepo se ophoditi prema ljudima”.

Uistinu, u najgoru kategoriju ljudi ubrajaju se oni koji se ružno ophode prema svome Gospodaru. Kako se može zamisliti da se čovjek lijepo ophodi prema ljudima dok se istovremeno ružno ophodi prema svome Gospodaru, Koji ga je stvorio i opskrbio?

Takav nije zahvalan Allahu, niti mu robuje na način koji se traži od njega, ne provodi Njegove naredbe i istovremeno krši Njegove zabrane.

Neshvatljivo je da ovako nešto može proizići iz duše istinskog vjernika, koji stalno čezne za onim što se nalazi samo kod njegova Gospodara.

Ovo je bila i karakteristika mušrika Arapa u džahilijetsko doba koji su činili dobra djela da bi time istakli svoju plemenitost, hrabrost, ljubaznost i druge vrline, pri čemu nisu priželjkivali da postignu Allahovo zadovoljstvo, i niko od njih ne bi rekao: “Gospodaru moj, oprosti mi grijehe na Dan kad će se račun polagati”.

Time su željeli steći ugled, slavu i položaj među ljudima da bi ih po dobru spominjali. To im ionako nimalo neće koristiti. Allah im je omogućio da postignu ono za čime su i žudili na ovom svijetu, dok na ahiretu imati od toga neće nikakve koristi. Utječemo se Allahu od toga.

Treća napomena: Ustrajnost podrazumijeva čvrstinu, postojanost i stabilnost

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Svi sinovi Ademovi su griješni, a najbolji su oni koji se kaju za svoje grijehe”(Ahmed, Tirmizi, u Sahihu-l-Džamiu, br. 4.515)

Kad govorimo o ustrajnosti, time želimo postići više stepene upotpunjenosti. Ponekad se dogodi da čovjek i postigne ponešto od toga, a ako nastavi biti uporan, nema nikakve sumnje da će uspeti na velike stepene ustrajnosti. I sve što je bolje bude upotpunjavao, time će i spoznavati njenu vrijednost i odlike, koje ćemo, ako Bog da, i spomenuti.

Uzvišeni Allah kaže:  „Zato se Njemu iskreno upravite, i od Njega tražite oprost“.( Fusilet, 6)

Uzvišeni Allah nam naređuje da budemo Njemu predani i da od Njega tražimo oprost za počinjene grijehe. Uzvišeni Allah zna da se, ma koliko se rob trudio da ustraje, mora dogoditi neki nedostatak ili manjkavost pri izvršavanju naredbi i ostavljanju zabrana.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Budite ustrajni, a to nećete moći (u potpunosti) postići”(Ahmed; Hakim, Sahihu-l-Džami, br. 952)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je da ljudi ne mogu postići potpunu ustrajnost u Allahovoj vjeri, ali je ipak rekao: “Nastojte uvijek biti na Istini i umjereni”.(Muttefekun alejhi)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ja jamčim kod Allaha da ući će u Džennet svako ko je svjedočio iskreno iz srca da nema boga osim Allaha, a zatim istinski ustraje na tome”.(Ahmed, 4/16; Ibn Hibban, 1/444; sened mu je vjerodostojan po Buharijinim uslovima)

Svaki čovjek treba se što više potruditi da se približi ustrajnosti onoliko koliko je u stanju kako bi ostvario željeni cilj i moliti Allaha za pomoć u tome i nadati se nagradi.

Uzvišeni kaže: “One koji se budu radi Nas borili, Mi ćemo, sigurno, uputiti putevima koji Nama vode”.

Allah je obećao uspjeh, pomoć i uputu svakome ko se iskreno bude borio i trudio radi Njega. A ko je iskren prema Allahu, taj će i postići svako dobro.

USTRAJNOST U ISLAMU Vrijednosti i prepreke
Musned el-Kahtani

Zadnji put promjenjen utorak, 19 Juni 2012 10:05
Haris Direk

E-pošta Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Prijavi se pa komentiraj

Preporučujemo da sadržaj koristite ka pozivanju Allahu t.v.t.

Vrh Desktop version